کتابچه 3

ایران سرزمینی است که در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارد