کتابچه 6

برای راندمان پایین آب در بخش کشاورزی چاره ای اندیشی جدی صورت گیرد