کتابچه 7

کتابچه 7

وقوع خشکسالی در سال های اخیر و نیز رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیاز به منابع آب را موجب شده است

مطالعه کامل

کتابچه 6

کتابچه 6

برای راندمان پایین آب در بخش کشاورزی چاره ای اندیشی جدی صورت گیرد

مطالعه کامل

کتابچه 5

کتابچه 5

چند هفته هست که شروع کرده ام به درس خواندن هر روز از خواب بیدار می شوم

مطالعه کامل

کتابچه 4

کتابچه 4

روستایی که من در آن زندگی می کردم

مطالعه کامل

کتابچه 3

کتابچه 3

ایران سرزمینی است که در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارد

مطالعه کامل

کتابچه 2

کتابچه 2

در حالی که آب از جمله موثر ترین و کاراترین عوامل در بقای بشر محسوب می شود

مطالعه کامل

کتابچه 1

کتابچه 1

متوسطه نزولات آسمانی در کشور

مطالعه کامل